Bydd amcanion ar y cyd Hwb Pentredŵr a Gwlangollen i oresgyn tlodi gwledig a’r diffyg cyfleoedd cyflogaeth yn gweithio tuag at sicrhau ffyniant y gymuned trwy ddarparu:


Dewisiadau Mentrau Gwledig

Gweithio gyda ffermwyr i ganfod defnydd amgen i’w cnu er mwyn arallgyfeirio a chreu cyfleoedd am fentrau newydd. Bydd hyn yn cynnwys astudiaeth ddichonoldeb ynghylch sefydlu uned prosesu cnu sy’n hyfyw yn fasnachol. Byddai ffermwyr lleol yn cymryd rhan trwy gyflenwi’r cnu.

Gweithio ag aelodau mudiadau gwledig lleol i ymchwilio i ddefnydd ehangach cnu a gynhyrchir yn lleol, ym meysydd adeiladwaith, amaethyddiaeth a garddwriaeth.

  

Cyfleoedd Hyfforddiant Gwledig, cynyddu sgiliau

Cyrsiau wedi’u seilio ar wlân, wedi’u dylunio i gynyddu ymwybyddiaeth am bwysigrwydd hanesyddol a chyfoes magu defaid a chynhyrchu gwlân a chnu i’r ardal. 

Bydd y cyrsiau yn

 • Helpu pobl leol feithrin y sgiliau crefft angenrheidiol i ddefnyddio eu cnu eu hunain, gan ei droi o gnu crai budr heb unrhyw werth ariannol i gynhyrchu dodrefn meddal ac anrhegion wedi’u eu gwneud o’r gwlân y gellir eu marchnata a’u gwerthu.
 • Darparu cnu wedi ei lanhau, ei drin, ei droelli neu ei ffeltio ar gyfer crefftwyr lleol.
 • Datblygu gwybodaeth a chysylltiadau manwerthu, yn enwedig y rheoliadau iechyd a diogelwch sy’n gysylltiedig â’r hyn a gynhyrchir i’w werthu. Byddwn yn cyfeirio pobl at Fusnes Cymru a sefydliadau eraill i gael cymorth efo sefydlu eu busnes newydd.

 

Bydd y cyrsiau blasu hyn yn rhai heb eu hachredu gyda’r nod o gynyddu hyder a ffurfio’r sylfaen ar gyfer datblygu rhagor o sgiliau ynghyd â chyfleoedd i ymchwilio i ddefnydd potensial adnoddau lleol eraill, megis gwneud basgedi o ddeunydd gwrychoedd, cerfio pren, fforio ac ati. Bydd cynnwys y cwrs yn tynnu sylw at         gyd-destun a defnydd gwreiddiol y sgiliau sy’n cael eu haddysgu, gan eu cysylltu â’r ardal leol lle bynnag y bo’n bosibl. Bydd y rhain yn cynnwys:

 • Troelli gwlân celf ar gyfer gwehyddu, cerflunio neu wau rhydd gan ddefnyddio gwerthyd.
 • Gwehyddu gan ddefnyddio un ai gwŷdd peg, cerflunio 3D, pen bwrdd, ffrâm llun, cerdyn neu wŷdd llaw fel bo’n ofynnol.
 • Ffeltio gwlyb, â nodwydd, 3D neu ffeltio nwno. Er mwyn sicrhau cyfle cyfartal bydd rholiwr ffeltio trydan ar gael i unrhyw un na all ymdopi â’r ffeltio â llaw. 
 • Gwneud rygiau.

 

Mynediadau i wasanaethau ac amwynderau

Un o’n heriau mwyaf yw tlodi ymhlith y rhai mewn gwaith yn yr ardal wledig. Mae effaith negyddol ynysigrwydd digidol yn gwaethygu’r broblem. Yn gynyddol mae’n rhaid i bawb gyflwyno cais ar-lein am grantiau amaethyddol, cyfraddau cyfleustodau is, gwasanaethau, prynu nwyddau a chael cyngor. Bydd y prosiect yn goresgyn effaith niweidiol ynysigrwydd digidol ar fywyd ariannol a chymdeithasol pobl trwy ddarparu hwb cymunedol gyda mynediad i’r rhyngrwyd a chymorth cydlynydd cymunedol: 

Nod Hwb Pentredŵr yw:                                                                                              

 • Darparu lle i bobl leol ddelio ag elfennau ar-lein eu bywydau o ddydd i ddydd a’u busnesau, gyda chymorth technegol sylfaenol gan y cydlynydd.
 • Lletya gweithiwr cynghori Cyngor ar Bopeth i fod yno am gyfnod penodol bob wythnos i gynorthwyo efo llenwi ffurflenni, materion cymdeithasol, problemau cludiant ac ati.
 • Gwella rhagolygon cynaliadwyedd yr hwb cymunedol trwy ennill refeniw o hysbysebu ar y safle, marchnata, cyfryngau cymdeithasol a bwcio ar-lein trwy:
  a) Cynyddu nifer y mudiadau sy’n dymuno darparu cyrsiau neu hyfforddiant yn cynnwys elfen ar-lein.
  b) Dod yn leoliad hyfforddiant rheolaidd ar gyfer darparwyr cyrsiau sgiliau gwledig (trafodaethau anffurfiol yn cael eu cynnal eisoes).

 

Cryfhau’r Gymuned

Mae ynysigrwydd gwledig yn cael nifer o effeithiau ar ein cymuned. Mae pobl ifanc yn mudo yn arwain at lai o ieuenctid yn y gymuned i fod yn rhan o weithgareddau a datblygiadau. Trwy leddfu ynysigrwydd gwledig bydd Pentredŵr yn datblygu’n gymuned gryfach trwy ddarparu rhaglen o ddigwyddiadau wedi’u llunio o gwmpas anghenion penodol ein cymuned i:

 1. Darparu cyfleoedd i gyfarfod a chymdeithasu gan edrych yn fras ar weithgareddau wedi’u seilio ar wlân, sydd wrth graidd y gymuned. Bydd pobl leol yn cael cyfle i gyfarfod pobl newydd, gweld beth sy’n cael ei greu (ac ymuno yn y gweithgareddau os dymunant) neu gael cyfle i gymdeithasu efo hen ffrindiau. Byddai byrbrydau a/neu bryd poeth yn cael ei ddarparu.  
 2. Rhannu enghreifftiau o arallgyfeirio llwyddiannus trwy sgyrsiau, dyddiau gwlân a gweithdai sgiliau gwlân.
 3. Ysbrydoli ein cymuned a’i chefnogi i ystyried cyfeiriadau newydd.
 4. Gwneud y ganolfan gymuned ar gael ar gyfer dysgu, ymchwil, cyngor, rhwydweithio a rhyngweithio cymdeithasol.
 5. Darparu clwb gwaith cartref a lle i’n pobl ifanc weithio a chymdeithasu. Y tu allan i oriau ysgol mae ein plant yn byw mewn modd ynysig, yn ddibynnol ar eu rhieni i’w danfon y tu allan i’w cymuned i gymdeithasu.
 6. Galluogi cyfranogiad y gymuned gyfan mewn prosiectau mwy sydd angen y rhyngrwyd – adrodd straeon digidol, hanes lleol, hanes teulu, cofnodi cymunedol – y tywydd, cyfri adar, arolygon bywyd gwyllt ac ati. 

 

 

FaLang translation system by Faboba